ออกแบบโลโก้

https://www.bigbang.co.th/Logo-Design

นักออกแบบโลโก้ต้องใช้เครื่องมือต่างๆ เพื่อช่วยในการออกแบบโลโก้และพัฒนาโลโก้ให้มีคุณภาพและเป็นเอกลักษณ์ ต่อไปนี้เป็นตัวอย่างเครื่องมือที่นักออกแบบโลโก้ใช้งานได้:

 1. โปรแกรมออกแบบกราฟิก (Graphic Design Software) - เช่น Adobe Illustrator, CorelDRAW, Sketch และ Affinity Designer เป็นต้น โปรแกรมเหล่านี้ช่วยให้นักออกแบบโลโก้สามารถสร้างรูปแบบของโลโก้ได้ตามความต้องการ รวมถึงสามารถปรับแต่งภาพและเนื้อหาต่างๆ ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

 2. โปรแกรมสร้างเวกเตอร์ (Vector Design Software) - เช่น Adobe Illustrator, CorelDRAW, Inkscape และ Sketch เป็นต้น โปรแกรมเหล่านี้ช่วยให้นักออกแบบโลโก้สามารถสร้างรูปแบบของโลโก้ที่เป็นเวกเตอร์ได้อย่างง่ายดาย โดยการใช้เวกเตอร์จะช่วยให้โลโก้มีคุณภาพสูงและสามารถปรับขนาดได้โดยไม่สูญเสียความชัดเจนของรูปภาพ

 3. นอกจากเครื่องมือที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว นักออกแบบโลโก้ยังต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสื่อสารระหว่างกับลูกค้าและบรรณาธิการ เพื่อให้โลโก้ที่ออกแบบขึ้นมีความ

 4. โปรแกรมออกแบบโลโก้ออนไลน์ (Online Logo Design Software) - เช่น Canva, Logo Maker, DesignEvo และ Logojoy เป็นต้น โปรแกรมเหล่านี้ช่วยให้ผู้ใช้สามารถสร้างโลโก้ได้อย่างรวดเร็วและง่ายด้วยตัวเอง โดยไม่ต้องมีความเชี่ยวชาญในการออกแบบ ซึ่งเหมาะสำหรับธุรกิจขนาดเล็กและเริ่มต้นที่ต้องการโลโก้เบื้องต้นในเวลาสั้นๆ

 5. โปรแกรมจัดการสี (Color Management Software) - เช่น Adobe Color, Coolors, Pantone และ ColorZilla เป็นต้น โปรแกรมเหล่านี้ช่วยให้นักออกแบบโลโก้สามารถเลือกสีที่เหมาะสมสำหรับโลโก้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปรับแต่งสีให้ตรงกับเอกลักษณ์และบรรยากาศที่ต้องการ

 6. โปรแกรมภาพถ่าย (Photo Editing Software) - เช่น Adobe Photoshop, GIMP และ Paint.NET เป็นต้น โปรแกรมเหล่านี้ช่วยให้นักออกแบบโลโก้สามารถแก้ไขภาพและปรับปรุงคุณภาพภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อให้โลโก้ดูสวยงามและมีคุณภาพสูง

นอกจากเครื่องมือที่กล่าวมาข้างต้นแล้ว การรับออกแบบโลโก้ยังต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์และความสามารถในการสื่อสารระหว่างกับลูกค้าและบรรณาธิการ เพื่อให้โลโก้ที่ออกแบบขึ้นมีความ สามารถสื่อถึงคุณค่าและแสดงให้เห็นถึงตัวตนของธุรกิจอย่างชัดเจน นักออกแบบโลโก้ยังต้องมีความเข้าใจในด้านการออกแบบที่เกี่ยวข้องเช่น พื้นฐานการออกแบบกราฟิก การปรับแต่งภาพ การเลือกสีและการใช้ตัวอักษร นอกจากนี้ยังต้องมีความรู้เกี่ยวกับเทรนด์และโมเดลการออกแบบโลโก้ที่กำลังเป็นที่นิยมในปัจจุบัน เพื่อให้โลโก้ที่ออกแบบขึ้นมีความทันสมัยและตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างเหมาะสม

นักออกแบบโลโก้ยังต้องมีความตั้งใจและความอดทนในการออกแบบโลโก้ โดยต้องใช้เวลาในการสร้างและปรับปรุงโลโก้ตลอดเวลา เพื่อให้ได้โลโก้ที่ดีและตอบสนองความต้องการของลูกค้าอย่างแท้จริง การออกแบบโลโก้มีหลายสไตล์ที่แตกต่างกันไปตามแนวคิดและการออกแบบของนักออกแบบโดยทั่วไป แต่สไตล์ของโลโก้มักจะแบ่งออกเป็นหลายหมวดหมู่ตามลักษณะของรูปทรงและเอกลักษณ์ของโลโก้ ดังนี้:

 1. Logotype (Wordmark) - โลโก้แบบ Logotype เป็นการออกแบบโลโก้เฉพาะตัวที่ใช้ตัวอักษรเป็นส่วนประกอบหลัก โดยส่วนมากจะเป็นชื่อของธุรกิจ ออกแบบโดยใช้ตัวอักษรที่มีลักษณะเด่นและสื่อความหมายของธุรกิจอย่างชัดเจน

 2. Brandmark (Symbol) - โลโก้แบบ Brandmark เป็นการออกแบบโลโก้ที่ใช้ภาพแทนชื่อของธุรกิจ เช่น Nike, Apple และ Twitter โดยส่วนมากจะเป็นภาพที่มีความหมายและเอกลักษณ์เฉพาะตัว

 3. Combination Mark - โลโก้แบบ Combination Mark เป็นการผสมผสานระหว่าง Logotype และ Brandmark เข้าด้วยกัน โดยการออกแบบโลโก้เป็นชื่อธุรกิจตามด้วยภาพสัญลักษณ์ที่สื่อความหมายของธุรกิจ

 4. Emblem - โลโก้แบบ Emblem เป็นการออกแบบโลโก้ที่มีลักษณะเหมือนตราหรือแบบประทับตรา โดยส่วนมากจะเป็นรูปภาพที่มีความซับซ้อนและเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น Harley Davidson, BMW และ Starbucks

 5. Lettermark - โลโก้แบบ Lettermark เป็นการออกแบบโลโก้ที่ใช้ตัวอักษรเดียวเป็นส่วนประกอบหลัก โดยส่วนมากจะเป็นตัวย่อของชื่อธุรกิจ เช่น IBM, CNN, NASA และ HP

 6. Abstract Mark - โลโก้แบบ Abstract Mark เป็นการออกแบบโลโก้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับรูปทรงหรือสัญลักษณ์ใดๆ แต่อาจมีความหมายและเอกลักษณ์เฉพาะตัว เช่น Nike, Pepsi และ Adidas

 7. Mascot - โลโก้แบบ Mascot เป็นการออกแบบโลโก้ที่ใช้ตัวละครหรือสัตว์เป็นภาพสัญลักษณ์ เช่น KFC, Pringles และ Kool-Aid

 8. 3D Logo - โลโก้แบบ 3D Logo เป็นการออกแบบโลโก้ที่มีลักษณะสามมิติ และดูเป็นอย่างมีชีวิตชีวา เช่น Windows, LG และ Audi

สไตล์ของโลโก้นี้อาจจะผสมผสานกันเพื่อสร้างเอกลักษณ์ที่เป็นเอกลักษณ์ของธุรกิจ นักออกแบบโลโก้จึงต้องพิจารณาเลือกสไตล์ของโลโก้ที่เหมาะสมกับธุรกิจและตระหนักถึงความเข้าใจและเชี่ยวชาญในการออกแบบโลโก้ ราคาของการออกแบบโลโก้สามารถแตกต่างกันไปตามความซับซ้อนและการใช้เทคโนโลยีในการออกแบบ โดยทั่วไปราคาของการออกแบบโลโก้สามารถแบ่งออกเป็น 3 กลุ่มหลัก ดังนี้:

 1. ราคาต่ำ: ประมาณ 5,000 - 15,000 บาท - โดยส่วนใหญ่จะเป็นนักออกแบบโดยส่วนตัวหรือบริษัทเล็กๆ โดยจะใช้โปรแกรมออกแบบพื้นฐาน

 2. ราคากลาง: ประมาณ 20,000 - 50,000 บาท - โดยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทออกแบบที่มีประสบการณ์และใช้เทคโนโลยีการออกแบบที่ทันสมัย และมีการจ้างนักออกแบบโลโก้เพื่อช่วยเหลือในการออกแบบ

 3. ราคาสูง: ประมาณ 50,000 - 500,000 บาท - โดยส่วนใหญ่จะเป็นบริษัทออกแบบระดับโลกที่มีชื่อเสียง โดยจะมีการออกแบบโดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยและนักออกแบบที่มีความเชี่ยวชาญและประสบการณ์ในการออกแบบโลโก้ โดยสไตล์ของโลโก้ที่ใช้ราคาสูงที่สุดจะขึ้นอยู่กับความซับซ้อนและความสำคัญของธุรกิจ

สามารถดูราคาอ้างอิงจากบริษัทผู้ให้บริการออกแบบโลโก้ https://www.bigbang.co.th/Logo-Design ที่จะแสดงราคาค่าบริการออกแบบโลโก้ไว้อย่างชัดเจนที่หน้าเว็บไซต์ ทำให้ค้นหาราคาแพ็คเกจออกแบบโลโก้ที่เหมาะสมกับตัวคุณได้

สไตล์ของโลโก้ที่ราคาสูงที่สุดอาจเป็นสไตล์ที่ต้องการใช้เทคโนโลยีการออกแบบที่ทันสมัยเช่น 3D หรือ motion graphics หรือสไตล์ที่มีความซับซ้อนมาก เช่น โลโก้แบบ abstract mark หรือ emblems โดยสไตล์เหล่านี้อาจจะใช้เวลาในการออกแบบและพัฒนาที่ยาวนานกว่าสไตล์อื่นๆ และต้องใช้ความเชี่ยวชาญของนักออกแบบโดยสมัครสมาชิก นอกจากนี้ ยังมีการจัดทำเอกสารและสร้างชุดตรวจสอบสำหรับโลโก้อย่างละเอียด ซึ่งส่งผลให้ราคาของโลโก้สูงขึ้น

ด้วยเหตุนี้ การเลือกสไตล์โลโก้ต้องพิจารณาอย่างละเอียดว่าสไตล์ใดเหมาะสมกับธุรกิจของคุณและเป็นไปตามงบประมาณที่กำหนดไว้ในการออกแบบโลโก้ของคุณ การเลือกสไตล์โลโก้ยังมีผลต่อการกำหนดราคาของโลโก้ด้วย โดยสไตล์โลโก้ที่ต้องการเทคโนโลยีและความชำนาญสูงๆ เช่น โลโก้แบบ 3D หรือโลโก้แบบมังกรที่มีลวดลายเส้นวาดรายละเอียดมาก อาจจะมีราคาสูงกว่าโลโก้แบบอื่นๆ ที่ไม่ต้องการเทคโนโลยีที่ซับซ้อน นอกจากนี้ ความซับซ้อนของโลโก้ยังมีผลต่อเวลาในการออกแบบ และระยะเวลาในการพัฒนา ซึ่งอาจส่งผลกระทบต่อราคาของโลโก้เช่นกัน

ดังนั้น การตัดสินใจในการเลือกสไตล์โลโก้ที่เหมาะสมสำหรับธุรกิจของคุณจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ต้องพิจารณาอย่างรอบคอบ โดยต้องพิจารณาทั้งลักษณะของธุรกิจ และตลาดเป้าหมายของธุรกิจ เพื่อให้โลโก้ของคุณสามารถสื่อความหมายและเพิ่มค่าให้กับธุรกิจของคุณได้อย่างเหมาะสม

Last updated